0
855
Болт М 4х20мм.
188 р/кг
1227
Болт М 4х30мм.
188 р/кг
893
Болт М 4х40мм.
188 р/кг
1033
Болт М 4х50мм.
188 р/кг
823
Болт М 5х20мм.
189 р/кг
675
Болт М 5х30мм.
188 р/кг
711
Болт М 5х40мм.
189 р/кг
690
Болт М 5х50мм.
188 р/кг
748
Болт М 5х60мм.
198 р/кг
670
Болт М 5х70мм.
188 р/кг
848
Болт М 6х 20мм
203 р/кг
611
Болт М 6х 30мм
165 р/кг
705
Болт М 6х 40мм.
172 р/кг
763
Болт М 6х 50мм.
165 р/кг
787
Болт М 6х 60мм.
192 р/кг
747
Болт М 6х 70мм.
175 р/кг
790
Болт М 6х 80мм.
175 р/кг
582
Болт М 6х 90мм.
165 р/кг
706
Болт М 6х100мм.
194 р/кг
862
Болт М 6х120мм.
165 р/кг
800
Болт М 6х130мм.
165 р/кг