1421
3.025 кг
Болт М 4х20мм.
188 р/кг
1841
0.526 кг
Болт М 4х30мм.
188 р/кг
1342
0 кг
Болт М 4х40мм.
188 р/кг
1662
1.345 кг
Болт М 4х50мм.
188 р/кг
1412
10.236 кг
Болт М 5х20мм.
229 р/кг
1062
0 кг
Болт М 5х30мм.
188 р/кг
1304
5.329 кг
Болт М 5х40мм.
189 р/кг
1123
2.888 кг
Болт М 5х50мм.
188 р/кг
1325
3.211 кг
Болт М 5х60мм.
198 р/кг
1087
3.31 кг
Болт М 5х70мм.
188 р/кг
1391
21.613 кг
Болт М 6х 20мм
203 р/кг
1097
3.968 кг
Болт М 6х 30мм
165 р/кг
1262
24.2 кг
Болт М 6х 40мм.
172 р/кг
1157
0 кг
Болт М 6х 50мм.
165 р/кг
1244
14.408 кг
Болт М 6х 60мм.
192 р/кг
1190
0 кг
Болт М 6х 70мм.
175 р/кг
1301
11.492 кг
Болт М 6х 80мм.
179 р/кг
1082
0.839 кг
Болт М 6х 90мм.
165 р/кг
1130
13.827 кг
Болт М 6х100мм.
194 р/кг
1355
1.16 кг
Болт М 6х120мм.
165 р/кг
1296
21.545 кг
Болт М 6х130мм.
165 р/кг
1269
25.595 кг
Болт М 6х140мм.
165 р/кг
1293
10.445 кг
Болт М 6х150мм.
165 р/кг
1392
0.257 кг
Болт М 8х 30мм.
194 р/кг
1367
10.031 кг
Болт М 8х 40мм.
165 р/кг
1445
15.35 кг
Болт М 8х 50мм.
165 р/кг
1088
4.44 кг
Болт М 8х 60мм.
165 р/кг
1031
2.75 кг
Болт М 8х 70мм.
165 р/кг
1330
0 кг
Болт М 8х 80мм.
165 р/кг
1088
11.64 кг
Болт М 8х100мм.
184 р/кг