1332
3.275 кг
Болт М 4х20мм.
188 р/кг
1714
0.526 кг
Болт М 4х30мм.
188 р/кг
1272
0 кг
Болт М 4х40мм.
188 р/кг
1581
1.345 кг
Болт М 4х50мм.
188 р/кг
1318
15.261 кг
Болт М 5х20мм.
229 р/кг
995
0 кг
Болт М 5х30мм.
188 р/кг
1231
5.329 кг
Болт М 5х40мм.
189 р/кг
1055
2.888 кг
Болт М 5х50мм.
188 р/кг
1246
4.211 кг
Болт М 5х60мм.
198 р/кг
1029
3.31 кг
Болт М 5х70мм.
188 р/кг
1319
25.613 кг
Болт М 6х 20мм
203 р/кг
1020
11.968 кг
Болт М 6х 30мм
165 р/кг
1192
31.2 кг
Болт М 6х 40мм.
172 р/кг
1106
0 кг
Болт М 6х 50мм.
165 р/кг
1193
16.408 кг
Болт М 6х 60мм.
192 р/кг
1144
4.566 кг
Болт М 6х 70мм.
175 р/кг
1228
14.43 кг
Болт М 6х 80мм.
179 р/кг
1009
0.839 кг
Болт М 6х 90мм.
165 р/кг
1078
23.827 кг
Болт М 6х100мм.
194 р/кг
1284
1.16 кг
Болт М 6х120мм.
165 р/кг
1238
21.545 кг
Болт М 6х130мм.
165 р/кг
1212
25.595 кг
Болт М 6х140мм.
165 р/кг
1215
10.445 кг
Болт М 6х150мм.
165 р/кг
1340
8.112 кг
Болт М 8х 30мм.
194 р/кг
1315
15.236 кг
Болт М 8х 40мм.
165 р/кг
1389
23.934 кг
Болт М 8х 50мм.
165 р/кг
1035
14.754 кг
Болт М 8х 60мм.
165 р/кг
987
10.825 кг
Болт М 8х 70мм.
165 р/кг
1262
6.486 кг
Болт М 8х 80мм.
165 р/кг
1049
20.312 кг
Болт М 8х100мм.
184 р/кг