1229
4.275 кг
Болт М 4х20мм.
154,08* р/кг
1602
0.526 кг
Болт М 4х30мм.
154,08* р/кг
1214
0 кг
Болт М 4х40мм.
154,08* р/кг
1472
1.345 кг
Болт М 4х50мм.
154,08* р/кг
1211
24.761 кг
Болт М 5х20мм.
187,68* р/кг
946
0 кг
Болт М 5х30мм.
154,08* р/кг
1104
7.329 кг
Болт М 5х40мм.
154,72* р/кг
983
4.888 кг
Болт М 5х50мм.
154,08* р/кг
1147
5.231 кг
Болт М 5х60мм.
162,43* р/кг
960
5.31 кг
Болт М 5х70мм.
154,08* р/кг
1233
36.895 кг
Болт М 6х 20мм
166,39* р/кг
945
17.468 кг
Болт М 6х 30мм
135,89* р/кг
1096
37.134 кг
Болт М 6х 40мм.
141,03* р/кг
1055
0 кг
Болт М 6х 50мм.
135,89* р/кг
1104
20.908 кг
Болт М 6х 60мм.
157,50* р/кг
1075
5.566 кг
Болт М 6х 70мм.
143,49* р/кг
1120
19.35 кг
Болт М 6х 80мм.
146,16* р/кг
907
1.839 кг
Болт М 6х 90мм.
135,89* р/кг
981
28.48 кг
Болт М 6х100мм.
158,47* р/кг
1198
1.16 кг
Болт М 6х120мм.
135,89* р/кг
1154
23.545 кг
Болт М 6х130мм.
135,89* р/кг
1145
26.595 кг
Болт М 6х140мм.
135,89* р/кг
1127
11.445 кг
Болт М 6х150мм.
135,89* р/кг
1253
9.612 кг
Болт М 8х 30мм.
158,47* р/кг
1227
18.04 кг
Болт М 8х 40мм.
135,89* р/кг
1299
33.084 кг
Болт М 8х 50мм.
135,89* р/кг
957
24.934 кг
Болт М 8х 60мм.
135,89* р/кг
917
19.282 кг
Болт М 8х 70мм.
135,89* р/кг
1147
14.986 кг
Болт М 8х 80мм.
135,89* р/кг
964
25.744 кг
Болт М 8х100мм.
150,66* р/кг