0
592
Болт М10х 90мм.
162 р/кг
155 р/кг
998
Болт М10х 40мм.
165 р/кг
158 р/кг
538
Болт М10х 60мм.
165 р/кг
158 р/кг
739
Болт М10х 80мм.
165 р/кг
158 р/кг
543
Болт М10х100мм.
165 р/кг
158 р/кг
597
Болт М10х140мм.
165 р/кг
158 р/кг
572
Болт М10х160мм.
165 р/кг
158 р/кг
915
Болт М12х 50мм.
165 р/кг
158 р/кг
897
Болт М12х 70мм.
165 р/кг
158 р/кг
786
Болт М12х 90мм.
165 р/кг
158 р/кг
712
Болт М12х150мм.
165 р/кг
158 р/кг
686
Болт М14* 50мм.
165 р/кг
158 р/кг
772
Болт М14* 70мм.
165 р/кг
158 р/кг
733
Болт М14* 90мм.
165 р/кг
158 р/кг
580
Болт М14*150мм.
165 р/кг
158 р/кг
817
Болт М16х 60мм.
165 р/кг
158 р/кг