0
511
Болт М10х 90мм.
138 р/кг
119,30 р/кг
918
Болт М10х 40мм.
158 р/кг
121 р/кг
454
Болт М10х 60мм.
158 р/кг
121 р/кг
633
Болт М10х 80мм.
158 р/кг
121 р/кг
460
Болт М10х100мм.
158 р/кг
121 р/кг
528
Болт М10х140мм.
158 р/кг
121 р/кг
498
Болт М10х160мм.
158 р/кг
121 р/кг
826
Болт М12х 50мм.
158 р/кг
121 р/кг
814
Болт М12х 70мм.
158 р/кг
121 р/кг
716
Болт М12х 90мм.
158 р/кг
121 р/кг
615
Болт М12х150мм.
158 р/кг
121 р/кг
615
Болт М14* 50мм.
158 р/кг
121 р/кг
710
Болт М14* 70мм.
158 р/кг
121 р/кг
663
Болт М14* 90мм.
158 р/кг
121 р/кг