0
672
Болт М 4х20мм.
188 р/кг
1048
Болт М 4х30мм.
188 р/кг
708
Болт М 4х40мм.
188 р/кг
830
Болт М 4х50мм.
188 р/кг
624
Болт М 5х20мм.
189 р/кг
548
Болт М 5х30мм.
188 р/кг
571
Болт М 5х40мм.
189 р/кг
561
Болт М 5х50мм.
188 р/кг
582
Болт М 5х60мм.
198 р/кг
513
Болт М 5х70мм.
188 р/кг
699
Болт М 6х 20мм
203 р/кг
496
Болт М 6х 30мм
165 р/кг
547
Болт М 6х 40мм.
172 р/кг
598
Болт М 6х 50мм.
165 р/кг
639
Болт М 6х 60мм.
192 р/кг
595
Болт М 6х 70мм.
175 р/кг